Lista rodzin - List of families

Klasyfikację rodzin podano za Lawrence & Newton (1995) z uzupełnieniami z prac Lawrence et al. (1999) i Handbuch der Zoologie (ed. Beutel & Leschen 2005). Pełna lista światowych rodzin z podrodzinami znajduje się w pliku: Klasyfikacja Coleoptera

Classification after Lawrence & Newton (1995) with supplements in Lawrence et al. (1999) and Handbuch der Zoologie (ed. Beutel & Leschen 2005). Full list of familes available in: Klasyfikacja Coleoptera - Classification of Coleoptera

Lista rodzajów - List of genera
Lista gatunków - List of species
Piśmiennictwo - References
Wstęp - Introduction
Początek - Home